CNN SPECIAL REPORT: RF WEAPONRY (1985)

MONARCH CHAPTER 7:GREENHAM COMMON MICROWAVE

SECRET RAW LEAKED "TARGETED INDIVIDUAL"GANGS RECRUITMENT VIDEO

APRIL 2018

6 april 2018

 

26 april zat ik in de metro ( van Rotterdam) opeens (na een paar haltes) voelde ik een pijn in mijn rechter arm, hierdoor keek ik verbaasd in de richting waar de pijn vandaan kwam. Ik zag een kleine, magere man van ongeveer 30 jaar oud, netjes gekleed, die bezig was met zijn mobiel. Doordat mijn arm pijn deed, begon ik mijn arm te masseren, tegelijk keek ik naar de donkere achtergrond van het raam want de metro reed nog onder gronds, daardoor kon ik hem goed zien. De man zat mij ook goed te bestuderen, hij was vooral geïnteresseerd toen ik op mijn arm zat te wrijven en ik zag ook dat hij zijn mobiel op mij gericht had. 

Opeens had de man door dat ik naar hem zat te kijken, daarom draaide hij zich om en keek toen voor zich uit. Dit gedrag van de man, zorgde er wel voor dat de pijn in mijn arm opeens was verdwenen! De man stapte kort daarna uit bij halte 'Gerdesiaweg.'

Ik had geen pijn gevoeld toen ik in de Randstadrail zat, vanuit den Haag naar Rotterdam en ook niet terug naar den Haag.

Thuis bij Marie in den Haag werden wij allebei erg veel pijn gedaan door de boven buurman en zijn helpers/handlangers, vooral Marie haar buik en borsten zaten weer onder de bloeduitstortingen!

Goede Vrijdag begon de buurman boven te hameren en daarna werden wij erg veel pijn gedaan op ons hart en ook op ons rechter borst en rechter nier.

Bij mij zit hij constant elke dag op mijn rechter nier en rechter borst, zo erg dat ik 4 dagen niet goed heb kunnen slapen, soms lukt het hem om de spullen (die mij beschermen) eraf te halen (met 'trillingen en lucht') dit doet hij met een of ander apparaat, ultasoon?

 Lonestar verkoopt de technische snufjes die de buren en handlangers gebruiken,  het is in het engels dus gebruik google vertalen als je geen engels kan lezen,  zie hieronder. Ik heb wel het belangrijkste stukje met Google vertaald sorry voor de taal fouten!

WIRING HITCHHIKING HARASSER ELIMINATORS: Wordt uw huis / bedrijf bedrading, leidingen, enz. Of zelfs auto-bedrading gekaapt om u elektronisch lastig te vallen of te bewaken door signalen naar hen te liften? Omdat stroom- en telefoonlijnen, en metalen leidingen (bijv. Sanitair), metalen buizen (bijv. Draadafscherming) en metalen lineaire structuren (bijv. Wapening, steunbalken, leidingen, bekleding, rails, omheiningen) u vrijwel overal omringen waar u zich in een gebouw bevindt, elektronisch bewakingsapparatuur, apparaten voor controle van apparatuur, apparaten voor mind control en elektronische apparaten voor aanvallen kunnen in sommige ruimtes en zelfs buiten het gebouw voor een aantal afstanden op deze apparaten worden aangesloten - deze alomtegenwoordige geleiders dienen als de beste manier om deze zeer schadelijke apparaten aan te sluiten, te verzenden en te verspreiden elektronische bewaking, mindcontrole en elektronische aanvalssignalen door het hele gebouw (soms ten onrechte "carrier current" -aanvallen genoemd) - optimale geleiders voor vrijwel eindeloze variëteiten van bugs, tikken, intimidatie, controle en lijnblasterapparaten. Onze WHHE-apparaten testen en filteren schadelijke liftsignalen uit!

       Omdat deze geleiders zo vaak aanwezig zijn in vrijwel elk gebouw, aangevuld met de technologieën van tijdmultiplexsignalen en frequentiemultiplexsignalen, kunnen letterlijk tientallen - zelfs 100s - van dit soort zeer schadelijke signalen op elke dag en nacht operationeel zijn tegen u - meestal niet uit welke kamers u zich bevindt. Uw huis of bedrijf is slechts een aantal enorme signaaldistributienetwerken plus zend- en ontvangstantenne-arrays. En al dergelijke bedrading, leidingen, enz. Kunnen meestal net zo gemakkelijk worden misbruikt voor elektronische bewaking, mind-control en elektronische aanvallen, zelfs als u ze uitschakelt of hun normale gebruik verbreekt (bijvoorbeeld het uitschakelen van de netspanning, het loskoppelen van telefoons). Dit is niets nieuws - zowel de stroom als de telefoonbedrading is al decennia lang legaal gebruikt om spraak met hoge bandbreedte, besturingssignalen en gegevens (bijv. Faxen, modems, DSL, zons, intercoms, alarmsystemen voor telefoonlijnen, intercoms en alarmen) te vervoeren systemen voor elektrische leidingen) - beproefde technologieën die gebruik maken van gemeenschappelijke AC-bedrading en telefoonbedrading. Omdat generieke stroom- en telefoonbedrading en leidingen in alle of een deel van het huis en bedrijf vaak niet worden afgeschermd, kunnen ze bovendien gemakkelijk worden geopend en aangesloten op EN worden gebruikt als een enorme zend- en / of ontvangstradio-antennes om te communiceren met alles van elektronische implantaten - voor op straat geparkeerde jongens - naar mobiele telefoontorens op de weg - naar controlecentra op 100 mijl afstand - naar schepen op zee - naar satellieten - om je leven elektronisch te bestoken, onder controle te houden en / of te verstoren! Bijvoorbeeld: (1) Signalen kunnen draadloos worden verzonden voor mijlen, en (2) fysieke toegang tot de bedrading, leidingen, enz. Is zelfs niet vereist; omdat de bedrading, leidingen enz. niet afgeschermd zijn, kunnen signalen vaak inductief worden gekoppeld aan of uit elektrische leidingen, telefoonlijnen, leidingen enz. (bijvoorbeeld inductief gekoppelde telefoonlijnaftakkingen zijn tientallen jaren oude technologie).

       Aangezien deze vrijwel eindeloze variëteiten van bugs, tikken, intimidatie-, controle- en line blaster-apparaten vrijwel elk uiterlijk kunnen aannemen en / of verborgen kunnen zijn in vrijwel alles binnen of in de buurt van uw gebouw, kunnen ze zeer moeilijk te detecteren zijn via fysieke zoekopdrachten ( in plaats van al uw muren en plafonds af te breken waar de leidingen en leidingen lopen en al uw apparatuur te demonteren). Deze apparaten kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk worden verborgen in tv's, radio's, computers, vaste telefoonapparatuur enz. - volledig functionerend zelfs als de tv, radio, telefoon enz. Zelf niet is ingeschakeld. Of verborgen in een stopcontact, aan de binnenkant van uw muur of op uw zolder - zelfs in uw auto. Aangezien niet al deze schadelijke apparaten RF-apparaten zijn, kunnen de niet-RF-apparaten niet worden gedetecteerd met TSCM-veldsterktetests die worden gebruikt voor draadloze systemen. Noch strikt ontvangen apparaten kunnen TSCM-gedetecteerd worden. En meestal kunnen ook geen apparaten worden uitgezonden die in bursts, willekeurig of in de vroege ochtenduren zenden, noch wanneer de dader gelooft dat het gebied elektronisch wordt geveegd en de zenders uitschakelt totdat de TSCM-crew vertrekt. Kort gezegd, uw telefoon- en stroombedrading, leidingen, enz. Kunnen eenvoudig en in het geheim worden gebruikt met behulp van bedrade of inductieve koppeltechnieken, zowat elke plaats waar ze intern of extern naar uw huis / bedrijf worden gerouteerd. Om te begrijpen hoe frustrerend het is, zelfs voor experts om echt een probleem op te lossen, huur dan de Gene Hackman-film 'The Conversation' - en dat was begin jaren zeventig relatief ruwe, onhandige en enorme elektronische bewakingssystemen!

       De hoogfrequente signaalfrequenties die worden gebruikt op stroom- en telefoonlijnen, leidingen enz. (Die in de tijd gemultiplext en / of gemultiplext kan worden om verschillende van dergelijke systemen te ondersteunen) zijn meestal meer dan 5 keer hoger dan de standaard 60 Hz / 50 Hz (vermogen bedrading) of maximaal 3200 Hz (telefoonbedrading) bandbreedte die normaal op hen wordt gebruikt. 

 

 

http://www.lonestarconsultinginc.com/audio.htm

 

Sounds, Audio, Music, Noise, Acoustics, Ultrasonics, Infrasonics, Sonar, Vibration, Special Effects Device Types!

LONE STAR CONSULTING, INC.

of EL PASO, TEXAS

Customized Devices Application Form (CDAF)

All Customized Device (CD) Types (framed page) - All CD Types (unframed page) 

Mind Control, Electronic Attack, Unusual, Strange CD Types (this webpage)

These 2018 Catalog Webpages Now on 1G Flash Drive (only $19.95)

Lone Star Consulting, Inc.: (See Our CDAF Page or Sitemap Page for Address)

VOICE (9-5 MST): [915 - 474 - 0334]

Check, Money Order, Money Transfer Service (MTS), Trade

 Welcome to Lone Star Consulting, Inc. Products & Services Guide Website: www.lonestarconsultinginc.com/specproj.htm

 

Contact Us

Email tekmaster@lonestarconsultinginc.com - www.lonestarconsultinginc.com

tekmaster

 

sitemap - policies

USA Site - No cookies - No adware - No spyware - No trojans - No viruses - No worms - No spam - No popups

We Respect Your Privacy - We do NOT Monitor nor Track Your Activities Online, nor Share Your Data

 

BUYING FROM US IS SIMPLE: (1) Select the Unique Customized Device(s) You Want on This or Any Other Page, (2) Click on the green CDAF Link above, (3) Print and Complete the CDAF Form (one CDAF for each Device), (4) Mail or Email as a PDF File to Us Your CDAF(s). We Respond to You Within 3 Days About Your Proposed CD Project. 

WIRING HITCHHIKING HARASSER ELIMINATORS: Are your home/business wiring, piping, etc. or even car wiring hijacked to electronically harass or surveil you by hitchhiking signals onto them? Because power and telephone lines, and metal pipe (e.g. plumbing), metal tubing (e.g. wire shielding) and metal linear structures (e.g. rebar, girders, conduit, trim, rails, fencing) surround you virtually everywhere you go in any building, electronic surveillance devices, equipment control devices, mind control devices and electronic attack devices can be connected to them in virtually every room and even outside the building for some distances - these omnipresent conductors serve as the optimum means to connect up, transmit and distribute these very harmful electronic surveillance, mind control and electronic attack signals throughout the building (sometimes mistakenly called, "carrier current" attacks) - optimum conductors for virtually endless varieties of bugs, taps, harassment, control and line blaster devices. Our WHHE devices both test and filter out harmful hitchhiking signals!

       Since these conductors are so prevalent in virtually every building, added with the technologies of time multiplexing signals and frequency multiplexing signals, literally dozens - even 100s - of these types of very harmful signals can be operational on any day and night against you - usually no matter what rooms you are in. Your home or business is just several huge signal distribution networks plus transmitting and receiving antenna arrays. And all such wiring, piping, etc. can usually be just as easily abused for electronic surveillance, mind control and electronic attacks even if you turn OFF or disconnect them from their normal uses (e.g. turning Off AC power, disconnecting phones). This is nothing new - both power and phone wiring have been lawfully used for decades to carry high-band voice, control signals, and data (e.g. faxes, modems, DSL, zons, intercoms, alarm systems for phone lines, and intercoms and alarm systems for power lines) - proven technologies using common household AC wiring and phone wiring. Furthermore, because generic power and phone wiring and piping in all or part of one's home and business are often unshielded, they can be both easily accessed and connected up to AND used as a huge transmitting and/or receiving radio antennas to communicate with anything from electronic implants - to guys parked in the street - to cellphone towers down the road - to control centers 100s miles away - to ships at sea - to satellites - to electronically harass, control and/or interfere with your life! For examples: (1) Signals on them can be transmitted wireless for miles, and (2) Physical access to the wiring, piping, etc. is not even required; because the wiring, piping, etc. is unshielded, signals can often be inductively coupled into or out of power lines, phone lines, piping, etc. (e.g. inductively-coupled phone line taps are decades old technology).

       Since these virtually endless varieties of bugs, taps, harassment, control and line blaster devices can take on virtually any appearance and/or be hidden in just about anything inside of or near your building, they can be very difficult to detect through physical searches (short of tearing down all of your walls and ceilings where the lines and piping run, and disassembling all of your equipment). For example, these devices can be easily concealed inside TVs, radios, computers, landline phone equipment, etc. - fully operating even when the TV, radio, phone, etc. itself is not turned ON. Or hidden in an outlet, inside of your wall or in your attic - even inside your car. Since not all of these harmful devices are RF devices, the non-RF ones cannot be detected using TSCM field strength testing used for wireless systems. Nor can strictly receiving devices be TSCM-detected. And usually nor can transmitting devices which transmit in bursts, randomly or pre-dawn hours, nor when the perpetrator believes the area is being electronically swept and turns Off the transmitters until the TSCM crew leaves. In short, your phone and power wiring, piping, etc. can be easily and secretly tapped into using hardwired or inductive-coupling techniques just about any place they are routed internal or external to your home/business. To understand just how frustrating it is even for experts to really troubleshoot an area, rent the Gene Hackman movie, "The Conversation" - and that was early 1970s relatively crude, clunky and huge electronic surveillance systems!

       The high-band signal frequencies used on power and phone lines, piping, etc. (which can be time multiplexed and/or frequency multiplexed to support several such systems) are usually 5+ times higher than the standard 60 Hz / 50 Hz (power wiring) or 3200 Hz maximum (phone wiring) bandwidth normally used on them. The usable bandwidth of many power and phone lines exceed 2 MHz for loops up to about 6,000 ft (1.14 miles) and much higher over much shorter loops - very usable for electronic surveillance, mind control and electronic attack. Metal piping, tubing and structures can conduct signals far higher in frequency than even power and phone lines (because most power and phone lines, pipes, etc. are unshielded, electrically noisy and inductive and leaky to high freqs, most high-band signals are under 200 KHz and high in volume level). Loading these unshielded conductors with all kinds of multiplexed and high-band signals they were not designed for may cause the wiring, piping, etc. itself and their terminations to resonate with strange sounds and noises which seem to emanate from walls and ceilings often on quasi-random and directional bases (e.g. strange sounds you can hear when standing in one position but not in another position, and/or at some times and not at other times, and/or during certain conditions of humidity and/or temperature but not at other conditions), often throughout most of a building, and often similar to the vibrating and humming of an old or defective power transformer. They can also vibrate and hum in the ultrasonic and infrasonic bandwidths when signals mix and produce sum and difference frequency components. The weird sounds can also sound like a distant motor running, distant voices, whispering and mumbling, spiritual and God-like voices, high-pitched voices, low-pitched voices, chattering, music, animal sounds, whistles, echoes, pulsing, pounding, popping, finger-snapping, digital data sounds, zinging sounds, whooshing sounds, theremin sounds, etc., especially when real time complex signal mixings of possibly several signals at once result in partially demodulated and/or multiply-mixed high-band signals. These weird noises can literally drive some people nuts! If you are hearing sounds, noises or even voices or Morse-code sounding digital data signals or control signals coming from your walls, ceilings or appliances or inappropriately while you are on the phone, you may not be imagining it. Also, high frequencies imposed on power wiring can adversely affect induction motors (especially compressor motors common to refrigerators, freezers and air conditioners), causing them to operate roughly, chatter noisily and possibly stall out (because induction motor speed is proportional to the frequency of its power source, multiple frequencies can harm them), and can cause lights to unusually brighten or flicker. Modulated high frequencies on phone lines can cause malfunction of phone and computer equipment (e.g. loss of broadband sync, inability or slowdown in using DSL or even dial-up, faxes, zons, etc. because of a "noisy line").

       The WHHE1 is designed to plug directly into any 120 VAC wall outlet (3-wire or 2-wire, 60 Hz or 50 Hz) located virtually anywhere to both detect and eliminate these higher frequencies on your AC power wiring (and to also cause an improvement in your power factor if it is typically inductive or lagging power factor (PF)) (Note: If you have an intercom, digital or other communications system which uses home/business electric power wiring to transmit/receive signals, the WHHE1 will also filter out those signals if used at same time). For example, voice, data signals, and/or control signals at 10 KHz, 50 KHz, 90 KHz, ..., 1890 KHz, 1930 KHz and 1970 KHz could all be frequency multiplexed onto a single 60 Hz power line simultaneously. That is, as long as a WHHE1 is not connected, because the WHHE1 wipes out all frequencies much above 60 Hz - wiping out those electronic attack and electronic surveillance high-band signals in one fell swoop! You may specify the WHHE1 to be non-battery powered (used only on powered AC lines to also power it), or battery-powered (used on both powered and unpowered AC lines). Note that the WHHE1's filtering functions cannot be duplicated using commercial power strips with built-in transient suppression. Power strips with transient suppression only filter out transients which are both high-voltage AND high-frequency, and then only for those devices connected to the power strip - not the VAC power lines connected to your AC outlets and located behind your walls in your home or business. Only the WHHE1 can filter out unwanted signals at your outlets and home/business wiring (as well as devices plugged into power strips). Even for devices plugged into transient-protected power strips, the designed protection is for transients which are both high-voltage AND high-frequency - much less effective against hitchhiking voice, control and data signals (which usually result in small RMS voltage level increases way below voltage levels required to switch in transient suppression).

       The WHHE2 is designed to plug directly into any normal landline phone line in the building, and works whether the phone is On Hook or Off Hook to eliminate higher frequencies on your phone wiring (Note: If you use DSL, modem or other digital phone line communications system, those signals will also be filtered out if used at same time). We offer 3 versions of the WHHE2: (1) WHHE2-HB: The High-Band (HB) version (the default version if you don't specify) filters out phone line freqs starting at about 4000 Hz and above. While the HB will filter out all signals at all times when toggled ON much above the normal phone voice BW of 300-3200 Hz, it will not filter out normal speech signals in the voice BW, resulting in possible but very unlikely unauthorized voice-band transmissions when phone is on-hook. (2) WHHE2-LB: The Low-Band (LB) version filters out phone line freqs starting at about 50 Hz and above. While the LB filters out voice and data signals at all times when toggled ON, it must be turned OFF when you need to talk on the phone or use it to transmit data or it will also filter out your and the other party's voices. Note that the LB version may negatively impact ring with some phones. (3) WHEE2-CMP: The Composite (CMP) version allows you to toggle between the HB and LB versions for maximum security - when you are talking on the phone, you set it at HB, when you are sending data online, you turn OFF both HB and LB, and when phone is on-hook, you set it at LB. The WHHE2 uses the common standard RJ-11 phone connector. The WHH2 always comes battery-powered.

       The WHHE3 is designed for 12VDC battery systems (e.g. vehicle battery wiring) because car battery wiring can also be - some say often - used to conduct unwanted and harmful signals which can be used for electronic surveillance, mind control and electronic attack. You can specify whether you want its cable to have cigarette lighter, battery clamp or other type of terminating connector you specify (Note: Any and all vehicle underhood connection work must be done by your automechanic at your expense and always in a legal and safe manner, and we assume no liability for the installation, removal and use of a WHHE3 device on any vehicle). You may specify the WHHE3 to be non-battery powered (used only on powered 12VDC lines to also power it), or battery-powered (used on both powered and unpowered 12VDC lines).

       The WHHE4 is designed to test in their entirety or sections of unpowered wiring, metal piping, metal tubing, metal fencing, metal structures, and other unpowered conductors up to about 25 feet long, and to filter out all signal types they may be carrying above 60 Hz. The WHHE4 can test and filter out great varieties of conductors which do or do not have known or accessible signal return paths (WHHE1, WHHE2 and WHHE3 test and protect circuits which have electrical return paths paired with them, e.g. AC power line neutral, phone Ring wire, car battery ground). The WHHE4 comes with two cables, each about 12.5 feet long, and each terminated by alligator clips (or some other type of connector you specify). One cable is connected to the unpowered metal wiring, piping, tubing, fencing, structure, etc. If this metal is accompanied by an accessible metal electrical return path (e.g. wire, piping, tubing, fencing, structure, etc.), the other cable is connected to it, else other cable is connected to grounded metal, in which case an earth ground rod may be required (earth ground rod not provided, available in hardware stores). The WHH4 always comes battery-powered. Note: Not all plumbing or tubing (or fencing or structures) is continuous metal all the way into a good earth ground. Sometimes plastic plumbing is used, which breaks any ground connection. Even if the plumbing pipe is continuous metal all the way to where buried in earth, pipe joints can be corroded enough or use enough teflon tape to break the electrical connection, the pipe can be laid in dry ground or concrete, and/or the pipe itself can be corroded enough to break its ground connection. In fact, plumbing pipe is never a reliable earth ground. National Electrical Code: 'True earth ground physically consists of a conductive rod or pipe driven into the earth to a minimum depth of 8 feet.' Plumbing pipe is never "driven into the earth" and plumbing, tubing, fencing and structures are seldom buried at least 8 feet deep. If unpowered metal is not itself solidly grounded to earth (easily determined) - not just wet-season or intermittently grounded - it makes a great conductor for electronic signals.

       The WHHE devices come with a signal indicator LED and the DETECT/PROTECT toggle switch. One toggled position is the DETECT Mode in which the LED will flicker and/or brighten if there is a high-band signal on the line, piping, etc. The other toggled position is the PROTECT Mode which will filter out all types of high-band signals, transients and line noise interference hitchhiking signals to remove them from your line, piping, etc. The DETECT Mode continuously tests your conductor to determine if there is any unusual signal or other electrical activity on it. The toggle switch is especially protected with a snubber circuit designed to prevent contact arcing during switches. If the WHHE device conflicts with some other known and OK equipment or function connected to your wiring in the PROTECT Mode, then don't operate that WHHE in its PROTECT Mode when using such equipment or function (no known interferences in the DETECT Mode).

       Plus WHHE devices are designed to further protect your lines from possibly destructive high-voltage pulses, transients and line noise which can sometimes also occur, whether natural or manmade (e.g. helps protect you from a perpetrator trying to wreck your phone or power system - even your computer - using a phone or power line blaster to deliver high-voltage transients, pulses and electrical noise to your system and equipment; and helps protect lines and equipment against damage caused by nearby lightning strike or transients, pulses and line noise). (Note that while electronic filters may eliminate 99.9+% of a signal - so much of the signal that the tiny remaining signal is lost in the line noise - no electronic filter wipes out absolutely 100% of a signal; always experiment with WHHE device first to make sure that it does not interfere with the normal use of your lines and equipment.). This very substantial added transient protection includes a gas discharge lightning arrestor (surge arrestor - not normally found even in expensive transient-suppressed power strips), a MOV (varistor), and the filter capacitor itself - all of which adds substantial protection from lightning strikes, line blasters, and powerful pulsed mind control and electronic attack devices hitchhiked onto your lines, piping, etc. 

         Plus WHHE devices come with an output connector which permits you to directly view hitchhiking signals on an oscilloscope or hear them on a speaker or earphones (if signal is in the audio band; oscilloscope, speaker and earphones are not included). By being able to observe and/or hear the signals which should not be on your line, piping, etc., you can often tell exactly what is being communicated or controlled, and correlate the hitchhiking signals with conversations, other activities, and unexplained manifestations.

       Note that since most home and office electric power systems are 220-240 VAC and standard outlet wiring is 110-120 VAC, there are two isolated AC power "legs" that power the various 110-120 VAC outlets and functions throughout the building. Therefore, to simultaneously and continuously DETECT and PROTECT both AC power legs, you need two WHHE1 devices. Also note that if your landline phone system has more than one phone line, each phone line is isolated from each other, so therefore to simultaneously and continuously DETECT and PROTECT all phone lines, you need a WHHE2 for each and every phone line. All WHHE device-types are small, portable, easy to use, uses standard connectors, and the WHHE2 and WHHE4 are 9VDC battery-powered (WHHE1 and WHHE3 operate off of their power line voltages but we can also make them to operate off of 9VDC battery to also test unpowered 120VAC power lines (WHHE1) and car battery wiring (WHHE3)). CAUTION: Do not use any WHHE device in the PROTECT Mode to do a denial-of-service attack against anyone legitimately using a phone system or power line for some normal high-band activity, for example, by interfering with or defeating DSL, modems, faxes, zons, intercoms, alarm systems, etc.

       Non battery-powered WHHE1, WHHE3. Last made $395 [1 lb] each.

       Battery-powered WHHE1, WHHE2-HB, WHHE2-LB, WHHE3. Last made $445 [1 lb] each.

       Battery-powered WHHE2-CMP, WHHE4. Last made $495 [2 lb].

 

Tom Butt

  

  E-Mail Forum – 2015  

  < RETURN  

  Richmond Police Swamped by Calls from "Targeted Individuals"

May 31, 2015  

  

 

If you find the Richmond Police Department slow to respond to calls for service these days, it may be because they are tied up taking police reports from the nation’s “targeted individuals,” for whom Richmond has become the last great hope. On May 29, Police Chief Chris Magnus wrote in frustration:

 

We just don't have the resources, including staff, to respond to all these people who are now contacting us because they believe they are being "targeted." We are getting numerous inquiries and requests from individuals all over the country--some even from other countries related to the Council's recent resolution. Richmond now seems to be known as the "resource or helpers" for folks from many states with a myriad of mental health and other problems. If these inquires come from actual Richmond residents, we do our best to be thoughtful, kind, and as helpful as we can be. BUT--we cannot be the department that fields all these requests from around the nation and beyond.

 

Not only is the Police Department’s phone ringing off the hook; the Mayor’s Office is also getting inquiries, such as this one:

 

XXX called. She lives in her car. Currently in Carson City, NV. Formerly in Sacramento. Believes she’s being targeted, gang stalked, and electronically stalked. She believes she’s been stalked from Silicon Valley to Sacramento and now to NV where she lives in her car. She was in Laramie, Wyoming for a summer and believes she was stalked there as well. She’s 60, has gone to the police and the FBI but no one has helped. She’s been to the VA (she’s a veteran) and was told she needs medication. She believes things happen when she’s asleep and that her energy is being stolen. She wants to know how she can take advantage of Richmond’s policy so she won’t be stalked and targeted. She’d also like to receive a copy of the policy that the Council passed.

 

I am trying to figure out how we can use this newfound fame to help market Richmond, much as desolate eastern Nevada has used the Extraterrestrial Highway to lure tourists to an otherwise deserted stretch of desert highway.

 

I have to confess that two weeks ago I had no idea what a “targeted individual” or “gang stalking” was. Thanks to my more enlightened City Council colleagues, I am now not only familiar with the terms, but Richmond has instantly become the worldwide ground zero for addressing the evils of this pernicious form of harassment.

 

It turns out that the space based weapons resolution passed by the City Council earlier this week had nothing to do with the future use of space, star wars or war and peace, in the conventional sense.

 

The resolution has been in the works for nearly a year and is closely tied with a group of people worldwide, commonly known as “targeted individuals,” who believe they are victims of illegal harassment and abuse, generally by intangible methods such as radiation and chemical releases. The Urban Dictionary defines “targeted individuals” as:

 

Targeted Individuals are people who are illegally and covertly harassed, abused, gang-stalked and spied upon 24/7 by organized groups of persons.

 

There are several reasons why people become targets and they usually have something to do with sex and money, in that order. The targeting may have to do with a messy divorce, child custody, unrequited love, whistle-blowing, revenge, differences in social, political, or religious beliefs, etc.

 

Targeting for monetary reasons can include anything from denying you social security benefits or workmen's comp. to outright stealing from your bank account, from sexual slavery to embezzelment, and so on.

 

Targets should vehemently resist all attempts at being denied any and all kinds of government benefits. Appeal any bad decisions and if you don't like the next decision, appeal it again.

 

Another claim being made and that is that people might be being targeted for experimental reasons by the military or security agencies, usually, to test out how certain mind-control techniques and weapons work, which goes back to money or sexual slavery.

 

The main purpose of the assaults is to discredit and control targets. Harassment and abuse is often set up by corporations, businesses, organized criminals, street gangs, right-wing extremists, doctors, dentists, lawyers, or anyone who stands a chance of making any money off of targets.

 

Targeted Individuals are often hit with gassing (blowing noxious bio/chemical fumes into the target's environment) and they are attacked psychologically, as well. These abuses often lead to the need for psychological and physiological medical attention, thereby providing a good cash flow for the medical community and for big pharma., while taking care of someone's personal problem at the same time. 

According to several Internet postings, Richmond first became the latest champion and best hope of targeted individual rights about a year ago (June 2014) when a “precedent setting meeting” was arranged by then Vice-mayor Jovanka Beckles between the Richmond Police Department and a number of targeted individuals. According to a post by Deborah Dupré, “BREAKING NEWS: Jaw Dropping What Calif. Police Just Did Regarding Targeted Individuals!” 

California has become the first state to pledge aid to targeted individuals (TIs), marking a major breakthrough to an estimated 350,000 innocent Americans suffering from what they say is organized spying or stalking, many of whom also say their perpetrators are covertly using new military grade weapons to attack them…

A breakthrough for TIs (targeted individuals) has occurred in the U.S. – if it holds. Amy Anderson, a few activists met with Richmond, California vice-mayor and the Richmond police force captain, who pledged that they and their administrations’ will now be working alongside TI victims in their city to assist them, according to an email sent to Dupré. 

 Richmond survivors can now officially call the Richmond police dispatch number if/when they come under electronic attack and file a police report, according to White, a first in the United States.

 Not only that, the captain further stated that he is willing to work with medical personnel in the area informing them of this type of covert criminal activity. 

 Police departments and medical personnel historically dismiss targeted individuals’ reports under electromagnetic attack. They typically mock TIs when reporting for protection and aid, and sometimes worse: they attempt to have the target committed to psychiatric units. In some cases, they have succeeded, intensifying the living nightmare that targets reportedly experience every day of their lives.

TI’s in the Richmond area will soon be able to seek much-needed assistance from their local police or hospital emergency rooms as situations occur, according to White.

“This may lead to other initiatives which would come as we continue to work with the administration regarding our issues,” she said…

“The vice-mayor, police captain and their aides listened patiently to several victims as they recounted their stories in person in the vice-mayor’s office and by conference telephone, regarding the activities of covert harassment groups locally and nationwide,” recounted White. “Then, stunningly, the police captain revealed that he knew of two people who are also victims of this technology.”

The targeted individuals who met with the officials and police found a strategy that worked for them and against local terror groups, possibly state sponsored terror groups.

“Please note that this arrangement could ONLY have happened by meeting with administration officials first. People have already met with police department personnel with no results,” White said. “Amy started by going directly to the city administration officers, the vice-mayor and councilmembers (in private meetings, not at the public, televised council broadcasts).

“After the vice-mayor became informed and convinced of our issues in several meetings, she then brought the police department personnel into the discussion, who at that time also became concerned allies in helping victims deal with a covert community terror program. I believe our most available solution at this time will most likely come locally and from the top down.”

Amy’s boyfriend, a security guard with his own business, offered to establish a task force to help TI’s in Richmond. The police captain pledged the assistance of the city of Richmond police department in this effort.

 “We are hoping to get more communities of TI’s involved in organizing locally to get a handle on their stalking and electronic harassment scenarios.”

“The biggest hurdle for TIs is getting people to take their concerns seriously. A proposal made in 2001 by Rep. Dennis Kucinich (D-Ohio) to ban “psychotronic weapons” (another common term for mind-control technology) was hailed by TIs as a great step forward. But the bill was widely derided by bloggers and columnists and quickly dropped,” according to veteran TI Harland Gerard reporting to the Washington Post in the article Mind Games.

“Doug Gordon, Kucinich’s spokesman, would not discuss mind control other than to say the proposal was part of broader legislation outlawing weapons in space. The bill was later reintroduced, minus the mind control. “It was not the concentration of the legislation, which is why it was tightened up and redrafted,’ was all Gordon would say.”

Police usually take no action when TIs report their victimization in hopes of protection and justice. This news today, therefore, comes as another Targeted Individual landmark case.

In June, California became the first state to pledge aid to targeted individuals (TIs), marking a major breakthrough to an estimated 350,000 innocent Americans suffering from organized spying or stalking, many of whom also say their perpetrators are covertly using new military grade weapons to attack their bodies and their minds.

The breakthrough for American TIs occurred when a group of TIs met with Richmond, California vice-mayor and Richmond police force captain, who pledged that they and their administrations’ will now be working alongside TI victims in their city to assist them, according to an email sent to Dupré. 

Richmond survivors can now call the Richmond police dispatch number if/when they come under electronic attack and file a police report, a first in the United States.

Another Internet post called the Richmond 2014 meeting a “milestone” and the “beginning of a trend:”

There is an interesting development from Freedom From Covert Harassment and Surveillance FFCHS (FREEDOMFCHS.com), the human rights group. A milestone has been reached because Richmond CA will now take crime reports from Targeted Individuals about Directed Energy Weapon (DEW) abuse and Organized stalking. This is a first because prior to this, the police would ignore complaints about DEW and Organized Stalking and attribute it as a delusional disorder. But all that has apparently changed. I see this as the beginning of a trend and there is no going back. When someone makes a DEW or Organized Stalking complaint in Richmond Ca and calls the police, a crime report will be written. This will allow investigations, searches & seizures of weapons and ultimately, arrests and convictions. 

A June 2, 2014, post, picturing then Vice-mayor Jovanka Beckles, Amy Anderson and others, called the meeting with Richmond Police “a major breakthrough for the T.I community,” 

Richmond T.I.'s and Vice Mayor 

NEW T.I. POLICY IN PLACE IN RICHMOND, CA!

 

Amy Anderson a longtime Richmond, California resident and Targeted Individual has worked tirelessly for years with her City Officials to increase awareness and to gain support for the T.I. Community. She has successfully been able to get the Vice Mayor to agree not to allow the installation of additional cell phone towers in the City since they have been known to be used as directed energy weapons.

 

The latest victory came on June 20, 2014 when Amy brought along several targeted individuals both in person and over the phone to explain the program and to share their stories with the Vice Mayor and the Police Captain.

 

The meeting began with the Vice Mayor recapping the previous meeting which included Amy Anderson, and leaders from other Human Rights Organizations. Amy gave an overview of electronic harassment, Renata Murry, Israel, Gloria Welburn and Robert Brown spoke about Organized Stalking. Miriam Snyder and Dorothy Mackey gave an overview of the Program and Joseph Whip explained how his Security Company will assist victims who report the crime to the Police.

 

The two hour meeting ended with the Captain thanking the T.I.’s for their information and explaining that helping the T.I Community would be a new experience for the police department since they are accustomed to dealing with evidence and witnesses. In the case of Targeting, there is usually very little of either, nevertheless the Captain committed the Richmond Police Department to helping Targeted victims in any way they can, and stated that Targets reporting the crime in the City of Richmond will no longer be deemed mentally ill and placed in mental institutions. Going forward when a Target reports a crime perpetrated against them, the Richmond Police will provide a safe environment for the victim, file a police report and give a copy of the report to the victim for their records. The victim will also be referred to the newly formed T.I. Task Force made up of several of the victims present at the meeting.

 

This is a major breakthrough that has never been done in the T.I. Community; through Amy’s persistence, dedication and commitment to the T.I. Community she has been able to get results that major T.I. Organizations have not been able to accomplish.

 

This latest breakthrough should restore hope for all Targeted Individuals and should help us to realize that not everyone is involved in the targeting campaign. There is help out there but we must be willing to lose the fear and work hard to get it. This should also be a call to action for all T.I.’s to get active in their Cities so we can take our Cities back one City at a time!

A special thank you to Amy, the Vice Mayor, the Police Captain and the T.I. Community!

 

Update: The Captain has delivered on his promise to help the T.I. Community and has referred the first Electronic Harassment/Organized stalking victim to the T.I. Task Force….This is major! 

Finally, another 2014 post called the Richmond development a “true breakthrough:”

Richmond, California resident and veteran targeted individual Eleanor White, author of Tortured America, Coping With the Crime, says a true breakthrough for TIs (targeted individuals) has occurred in the U.S. – if it holds. Amy Anderson, a few activists, and White met with Richmond, California vice-mayor and the Richmond police force captain, who pledged that they and their administrations’ will now be working alongside TI victims in their city to assist them.

“The vice-mayor, police captain and their aides listened patiently to several victims as they recounted their stories in person in the vice-mayor’s office and by conference telephone, regarding the activities of covert harassment groups locally and nationwide,” recounted White. “Then, stunningly, the police captain revealed that he knew of two people who are also victims of this technology.”

Local terror groups 

The targeted individuals who met with the officials and police found a strategy that worked for them and against local terror groups, possibly state sponsored terror groups.

“Please note that this arrangement could ONLY have happened by meeting with administration officials first. People have already met with police department personnel with no results,” White said. “Amy started by going directly to the city administration officers, the vice-mayor and councilmembers (in private meetings, not at the public, televised council broadcasts).

“After the vice-mayor became informed and convinced of our issues in several meetings, she then brought the police department personnel into the discussion, who at that time also became concerned allies in helping victims deal with a covert community terror program. I believe our most available solution at this time will most likely come locally and from the top down.”

Amy’s boyfriend, a security guard with his own business, offered to establish a task force to help TI’s in Richmond. The police captain pledged the assistance of the city of Richmond police department in this effort.

“We are hoping to get more communities of TI’s involved in organizing locally to get a handle on their stalking and electronic harassment scenarios.”

Richmond survivors can now officially call the Richmond police dispatch number if/when they come under electronic attack and file a police report, according to White, a first in the United States.

Not only that, the captain further stated that he is willing to work with medical personnel in the area informing them of this type of covert criminal activity. 

Police departments and medical personnel historically dismiss targeted individuals’ reports under electromagnetic attack. They typically mock TIs when reporting for protection and aid, and sometimes worse: they attempt to have the target committed to psychiatric units. In some cases, they have succeeded, intensifying the living nightmare that targets reportedly experience every day of their lives.

TI’s in the Richmond area will soon be able to seek much-needed assistance from their local police or hospital emergency rooms as situations occur, according to White.

“This may lead to other initiatives which would come as we continue to work with the administration regarding our issues,” she said.

Innocent people of all walks of life are conveying that they are being targeted, many detailing what meets the criteria of torture. Some of these targets have not survived, as reported by Deborah Dupré.

 

Not everyone touched by the “targeted individual” community was happy to see Richmond’s embracement. The mother of a “targeted individual” wrote the following email to me:

 

Dear Mayor Butt,

 

I am sending some links below to articles my son sent me regarding an ordinance that he says the City Council voted for and that the Richmond Police will be taking reports for crime investigation for this type of weapon targeting.

 

My son suffers from mental illness and believes that Voice-Skull or electromagnetic waves generated by groups who target individuals as described in this article. He keeps using this to support his theory that the reasons he hears voices is that he is being targeted! Of course, I find this hard to believe but I can't convince him otherwise. He often refers to and site Richmond Police and City Council.

 

I am doing everything in my power to get him treatment but he holds on to this delusion that he is being targeted. They Call it Voice-Skull or Synthetic Telepathy

 

So why am I a writing to you? I think he is misinterpreting that the Richmond Police are now taking this seriously. Can you please tell me whether this is true or not. I need to try to break through his delusion in order to get him to take appropriate medication otherwise he will never be well enough to function again. This is a young man with a BA MA, very intelligent and very talented who is decompensating and throwing his future away because of this. Part of delusional disorder or Psychosis is that they cannot see that they are delusional and have a problem. This is a serious issues. I don't see him as any danger other than this destroying his life or possibly to himself.

 

Here are the links: I would greatly appreciate a response from your or someone in your office or the Police Force.

 

http://www.globalresearch.ca/city-council-votes-to-ban-mind-control-weapon-use-against-residents/5450998

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/mariosorrentino79%40yahoo.com/14d7ae79df748525?compose=14d7cd6a31db5364

 

http://beforeitsnews.com/alternative/2014/06/breaking-news-targeted-individual-major-breakthrough-calif-officials-pledge-aid-to-survivors-of-local-terror-groups-2978942.html

 

Respectfully, 

 

XXX

http://www.sfgate.com/img/pages/article/opengraph_default.png

Chip Johnson

Richmond Council saves us from space attacks (by 5-2 vote!)

By Chip Johnson on May 26, 2015 6:28 PM 

Dying star --- or space attacker? 

Photo By Getty

Dying star — or space attacker?

The Richmond City Council, in all its wisdom, last week addressed an unforeseen threat to California residents. A silent stalker that travels at light-speed from the heavens above and watches the world with an omniscient, unblinking, unrelenting eye.

I’m talking about space-based mind control weapons, people! Where have you been?

After listening to horror stories from more than a dozen people who believe that government agencies and other parties are watching them from outer space –including one speaker who was “targeted” just before arriving at Richmond City Hall– the council voted 5-2 to approve a resolution to discourage the use of space weapons on earth dwellers.

The resolution approved on May 19 refers to an attempt by a U.S. Congressman 14 years ago to ban space-based weapons. In 2001, then-Rep. Dennis Kucinich, D–Ohio, introduced the “Space Preservation Act” and “Space Preservation Treaty” that would have banned spaced-based weapons.

The Richmond resolution from Councilwoman Jovanka Beckles doesn’t merely support those attempts to ban space-based weapons, it does so “to ensure that individuals will not be targets of space-based weapons.”

Beckles said in a memo she was introducing the resolution because she had met a Richmond woman who “informed me she was a survivor of such horrible attacks. According to her description, these government patented technologies and weapons interfere and disrupt the targeted individual’s health physically and psychologically by remote transmission.” Beckles said it was a shame that city officials have dismissed their claims.

The way I read this, if I had access to space-based weapons, I could use them to control my editor’s mind — maybe score a couple of extra weeks vacation. Or I could use them to manipulate Ticketmaster and get free tickets to the Warriors playoff game. I’m warming up to the idea of space-based weapons.

Even so, as a public policy matter, I wouldn’t have supported this.

It’s not real.

It may be real in the minds of some people — but it’s not what you’d call a widespread public problem. Yet five councilmembers voted for and passed it. In addition to Beckles, they were Eduardo Martinez, Gayle McLaughlin, Vice Mayor Jael Myrick and Nat Bates. Voting no were Vinay Pimple and Mayor Tom Butt.

“For a moment I was inclined to support it simply because of the symbolic relief it would bring to (people), and I could see no downside,” Butt wrote in his weekly newsletter. “On the other hand, I considered the message this would send to the hundred thousand or more Richmond residents who are not “targeted” by mind control technology and do not suffer routine physical pain from space-based weapons.”

Butt said he didn’t think most people would want their elected officials to dwell on this matter. For the council to do so, “especially based on the testimony of a dozen, mostly out-of-town speakers of questionable credibility, worries me,” he said.

Butt originally viewed the issue as harmless. But he received a letter after the vote that changed his mind.

“My son suffers from mental illness and believes that Voice-Skull or electromagnetic waves generated by groups who target individuals” plague him, the woman told Butt. “He keeps using (the council’s decision) to support his theory that the reasons he hears voices is that he is being targeted! Of course, I find this hard to believe, but I can’t convince him otherwise. He often refers to and cites the Richmond Police and City Council.”

She said the council’s vote is helping her son justify his beliefs and avoid taking his medication.

In all, it’s going to take a lot more than a vote by the Richmond City Council to save us from a space attack. The real question is, what will save us from the Richmond City Council?

Categories: Richmond, Wacky things 

Barnidge: No more mind-control weapons targeting Richmond residents

By Tom Barnidge Contra Costa Times Columnist

Posted: 05/20/2015 11:25:41 AM PDT# Comments

Everything on today's menu is low-fat and high-fiber. Consume as much as you wish:

Few societal threats escape the watchful eye of the Richmond City Council, so it was no surprise Tuesday night that it voted its opposition to airborne weapons systems that have allegedly targeted residents with mind-control technology. You read that correctly.

After a dozen professed victims told of pain suffered from chemtrails, particle beams and electromagnetic radiation, the council voted 5-2 in favor of Councilwoman Jovanka Beckles' resolution "in support of the Space Preservation Act and the Space Preservation Treaty to permanently ban spaced-based weapons," with Mayor Tom Butt and Councilman Vinay Pimple dissenting.

"I'm just a dumb city council person," Butt said, "and this is way, way over my head. I frankly think it's way out of the purview of what this city council should be taking up."

Colleague Nat Bates was more understanding: "I'm going to support the resolution for the simple reason that we have voted on a lot of dumb ideas."

 

 

 

 

  < RETURN