WHAT IS GANGSTALKING?

Breath and Heart Rate Monitoring Using Wireless Signal Reflections

Capturing a Human Figure Through a Wall using RF Signals

Wallhack! New see-through-wall scanner perfect for firefighters, smart homes… and the NSA?

 

Wallhack! New see-through-wall scanner perfect for firefighters, smart homes… and the NSA?

Wallhack! New see-through-wall scanner perfect for firefighters, smart homes…
 and the NSA?
MIT scientists are putting the finishing touches on a technology that will allow those with a small, portable scanner to trace movements of people on the other side of a wall in real time, using the same radio frequency wavelengths as Wi-Fi modems.

Known as RF Capture, the scanner – which in the latest presentation video is a tangle of wires, not a consumer device - emits a signal that is 1/10,000 as powerful as that used by a cell phone. The radio frequency waves bounce off a person on the other side of the wall repeatedly, producing a series of still silhouettes that are then put together to produce a real-time moving image.

“It doesn’t just tell you that there is a person, but tells you the size and the trajectory of the person,” Dina Katabi, who heads the Wireless@MIT research center, told RT from Boston.

The accuracy is astonishing. In a room of 15 people the device knows which specific person is moving 90 percent of the times. The movements themselves are rendered with fidelity – with even gestures of less than an inch being detected by the waves.

“It’s very safe to be exposed to it, even all the time. It also give you the breathing and the heart rate – and other vital signs,” says Katabi, who also notes that the person being watched doesn’t need to wear a receiving device to be captured by the scanner.

All the current alternatives are inferior: thermal imagining doesn’t penetrate walls, X-rays are dangerous and bulky, and Terahertz scanners are much further away from coming onto the market.

Katabi, a Syrian-born engineer who has become one of the rising stars at the Massachusetts Institute of Technology after moving to the US in the 1990s, has been working on the project since 2012, and in August presented what will likely be the first commercial device based on RF Capture to Barack Obama at the White House.

Called Emerald, it will monitor the heart rate, posture and movement of older people, to prevent accidents and call emergency quickly if anything goes awry, and for Katabi this is the first of many potential applications.

“In healthcare, old people live alone and they fall, and you want to be able to detect falls, and other health problems. With firefighters, you wouldn’t send them inside a burning building without seeing if there is anyone in there. In an ordinary home, the scanner would know when I have woken up, and gone to the shower, and adjusted the temperature in each room accordingly,” says Katabi.

But less benign possibilities also seem obvious.

Soldiers would know behind which walls their enemies are hiding, even if they can’t see them, a practice that currently only exists as a cheat in video games, known as wallhacking. Security forces would also be able to monitor the goings-on in a private space without having to obtain a search warrant, and with no knowledge of those inside (and that is before considering the possibility of terrorists, hackers or burglars getting their hands on a wi-fi scanner).

“We are targeting more applications in the healthcare and smart home sphere, than law enforcement,” says Katabi curtly.

While Katabi is aware that the unprecedented powers of Wi-Fi scanners will raise a host of ethical, legal and practical issues, she believes that dystopian fears rarely play out in real life.

“When technology introduced cameras in our cell phones everybody was very worried that it would start taking illicit pictures in bathrooms or locker rooms,” she remembers with a laugh.

And in any case, she says the boundaries for where the technology should and shouldn’t be used is set by lawmakers and customers, and not engineers.

“With any technology there are good and bad applications. For customers, it will be possible to block this technology if someone doesn’t want to be monitored, and also society needs to develop policies and rules that would prevent people from abusing this technology.”

 

VERTAALD (NIET FOUTLOOS) DOOR GOOGLE:

WALLHACK! NIEUWE SEE-THROUGH-WALL SCANNER

Wallhack! Nieuwe see-through-wall scanner ideaal voor brandweerlieden, intelligente huizen ... en de NSA?
 

Thuis nieuws

Ontvang korte URL
Wallhack! Nieuwe see-through-wall scanner ideaal voor brandweerlieden, intelligente huizen ...
 en de NSA?
© mit.edu
 
MIT wetenschappers leggen de laatste hand aan een technologie die het mogelijk maakt mensen met een kleine, draagbare scanner om bewegingen van mensen te traceren aan de andere kant van een muur in real time, met behulp van dezelfde radiofrequentie golflengtes als Wi-Fi-modems.
Bekend als RF Capture, de scanner - die in de laatste presentatie video is een wirwar van draden, geen consument apparaat - zendt een signaal dat is 1 / 10.000 zo krachtig als die gebruikt wordt door een mobiele telefoon. De radiofrequente golven stuiteren een persoon aan de andere kant van de muur herhaaldelijk, het produceren van een reeks stilstaande silhouetten die vervolgens aan elkaar worden gezet naar een real-time productie van bewegend beeld.

"Het is niet alleen je vertellen dat er een persoon is, maar vertelt u de grootte en het traject van de persoon," Dina Katabi, die de Wireless @ MIT onderzoekscentrum hoofd, vertelde RT uit Boston.

De nauwkeurigheid is verbazingwekkend. In een kamer van 15 mensen weet het apparaat dat bepaalde persoon beweegt 90 procent van de tijd. De bewegingen zelf zijn gemaakt met trouw - met nog gebaren van minder dan een inch worden gedetecteerd door de golven.

"Het is zeer veilig om te worden blootgesteld aan het, zelfs de hele tijd. Het geeft je ook de ademhaling en de hartslag - en andere vitale tekenen ", zegt Katabi, die ook vast dat de persoon die wordt bekeken is niet nodig om een ​​ontvangende apparaat te dragen om te worden gevangen genomen door de scanner.

Alle huidige alternatieven zijn inferieur: thermische imagining niet muren, X-stralen zijn gevaarlijk en omvangrijk te dringen, en Terahertz scanners zijn veel verder van op de markt komt.


Dina Katabi © John D. en Catherine T. MacArthur Foundation
Katabi, een Syrisch-geboren ingenieur die is uitgegroeid tot een van de rijzende sterren aan het Massachusetts Institute of Technology na de verhuizing naar de VS in de jaren 1990, heeft gewerkt aan het project sinds 2012, en in augustus gepresenteerd wat er zal waarschijnlijk de eerste commerciële worden apparaat op basis van RF Capture om Barack Obama in het Witte Huis.

Genaamd Emerald, zal het de hartslag, houding en beweging van ouderen te monitoren, om ongelukken te voorkomen en snel alarmnummers als er iets misgaat, en voor Katabi dit is de eerste van vele mogelijke toepassingen.

"In de gezondheidszorg, oude mensen wonen alleen en ze vallen, en u wilt in staat zijn om te vallen, en andere gezondheidsproblemen op te sporen. Met brandweerlieden, zou je hen niet in een brandend gebouw zonder te zien of er iemand in daar. In een gewoon huis, zou de scanner weten wanneer ik wakker, en gegaan naar de douche, en aangepast de temperatuur in elke kamer dus ", zegt Katabi.

Maar minder goedaardige mogelijkheden lijken ook duidelijk.

Soldaten zouden weten achter die muren hun vijanden zijn ondergedoken, zelfs als ze niet kunnen zien, een praktijk die momenteel alleen bestaat als een cheat in video games, bekend als wallhacking. Veiligheidstroepen zouden ook in staat zijn om het reilen en zeilen in een privé-ruimte te bewaken, zonder een huiszoekingsbevel te krijgen, en zonder kennis van deze binnen (en dat is alvorens te overwegen de mogelijkheid van terroristen, hackers of inbrekers krijgen van hun handen op een wi-fi-scanner).

"We richten ons meer toepassingen in de gezondheidszorg en de smart home sfeer, dan rechtshandhaving," zegt Katabi kortaf.

Terwijl Katabi is zich ervan bewust dat de ongekende krachten van Wi-Fi-scanners tal van ethische, juridische en praktische zaken zal verhogen, ze gelooft dat dystopische angsten zelden uit te spelen in het echte leven.

"Wanneer de technologie geïntroduceerd camera's in onze mobiele telefoons iedereen was erg bang dat het zou beginnen met het nemen van illegale foto's in de badkamer of kleedkamers," herinnert ze zich met een lach.


© MITCSAIL / YouTube
En in ieder geval, zegt dat ze de grenzen voor waar de technologie moet en mag niet worden gebruikt door wetgevers en klanten, en niet ingenieurs is ingesteld.

"Met elke technologie zijn er goede en slechte toepassingen. Voor klanten, zal het mogelijk zijn om deze technologie te blokkeren als iemand die niet wil worden gecontroleerd, en ook de samenleving nodig heeft om het beleid en de regels die zou voorkomen dat mensen misbruik maken van deze technologie te ontwikkelen. "

 

 

ORGANIZED GANGSTALKING COVERED ON LOCAL CBS CHANNEL 5 NEWS